HÀNG CÔNG TRÌNH


  • Thuê nguyên tàu hoặc từng phần.
  • Vận chuyển thiết bị chuyên dụng
  • Hàng quá khổ - quá tải
  • Giao nhận và lắp đặt thiết bị theo yêu cầu
  • Khai thuê Hải quan
  • Quản lý chứng từ xuất-nhập
  • Khảo sát và nghiên cứu kỹ để đạt độ an toàn - hiệu quả trước khi vận chuyển hàng dự án / công trình.